Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
TL-Maint Oy
Pajatie 2
40630 Jyväskylä
Y-tunnus: 1769330-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä ja tietosuojaa koskevissa asioissa
Eino Koskinen
eino.koskinen@tlmaint.fi
p. 050 3293 392

3. Rekisterin nimi
TL-Maint Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu TL-Maint Oy:n oikeutettuun etuun asiakassuhteen, sopimuksen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja keräämistavat
Rekisteriin kerätään henkilötietoja TL-Maint Oy:n asiakassuhteiden hoitoa ja ylläpitoa varten asiakkaiden ja sidosryhmien suostumuksella.
Rekisterissä olevia tietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja tilastointi
- palveluiden tuottaminen
- laskutus, maksujen valvonta ja perintä
- asiakasviestintä
- markkinointi

TL-Maint Oy voi kerätä tietoa asiakkaan digitaalisten kanavien kautta lähettämistä viesteistä, kuten palautteista ja pyynnöistä. Puheluita voidaan nauhoittaa ja tallentaa toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään TL-Maint Oy:n asiakkaiden henkilötietoja joita voivat olla:
- henkilön etu- ja sukunimi
- yritys
- yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- syntymäaika ja henkilötunnus
- laskutus-, maksu- ja perintätiedot
- asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten tilatut palvelut
- yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten sähköpostit, puhelunauhoitteet ja sähköiset asiointilomakkeet sekä niihin liittyvät IP-osoitteet
- mahdolliset rekisteröidyn tai sidosryhmien antamat muut tiedot

7. Tietojen luovutus ja siirto
TL-Maint Oy voi luovuttaa asiakkaan tietoja kolmannelle osapuolelle, ulkopuoliselle liikekumppanille jos asiakkaan etu tai tilatun palvelun täyttäminen sitä edellyttää. Muista syistä TL-Maint Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille TL-Maint Oy:n kumppaneille. TL-Maint Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää TL-Maint Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii TL-Maint Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon TL-Maint Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

TL-Maint Oy ei siirrä hallussaan olevia tietoja kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
TL-Maint Oy säilyttää henkilörekisterin tietoja teknisin ja ohjelmallisin keinoin suojatuissa tietojärjestelmissä.

Jokaisella tietorekisteriä käyttävällä henkilöllä on järjestelmään henkilökohtainen kirjautumistunnus ja salasana. Rekisteriin pääsy on vain ennalta määrätyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistoa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tarkastus-, oikaisu- tai poistopyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:
TL-Maint Oy
Pajatie 2
40630 Jyväskylä

10. Tietojen poistaminen ja säilytysaika
TL-Maint Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta, lakiin liittyvää velvoitetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii TL-Maint Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.

NULL